Scrum Facilitators, gevestigd aan Wenenpromenade 80
3541DG Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.scrumfacilitators.nl
Wenenpromenade 80
3541DG Utrecht
+31 6 48159196

Jasper Alblas is de Functionaris Gegevensbescherming van Scrum Facilitators Hij/zij is te bereiken via jasper@scrumfacilitators.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scrum Facilitators verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scrumfacilitators.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scrum Facilitators verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Scrum Facilitators neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scrum Facilitators) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scrum Facilitators bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 1 jaar > Om je te informeren over de training waar je je voor hebt ingeschreven en om je daarover achteraf informatie te kunnen sturen.
Emailadres > 1 jaar > Om je te informeren over de training waar je je voor hebt ingeschreven en om je daarover achteraf informatie te kunnen sturen.
Bankrekeningnummer > 5 jaar > Indien we je bankrekeningnummer hebben gebruikt t.b.v. facturatie wordt deze 5 jaar bewaard vanwege de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
Adresgegevens > 5 jaar > Indien we je adresgegevens hebben gebruikt t.b.v. facturatie wordt deze 5 jaar bewaard vanwege de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scrum Facilitators deelt jouw persoonsgegevens met Scrum.org op basis van de licentievoorwaarden en om je informatie te sturen over het maken van assessments. De privacy voorwaarden van Scrum.org zijn van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scrum Facilitators gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scrum Facilitators en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@scrumfacilitators.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Scrum Facilitators wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scrum Facilitators neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scrumfacilitators.nl.